Vedtægter

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Generelt:
§1
Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012

§2
Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben søger ved afholdelse af møder, foredrag, konkurrencer, kurser og lign. at udvikle medlemmernes fotografiske færdigheder såvel teknisk som kunstnerisk.

§3
Klubben har hjemsted i Viborg. Klubbens officielle adresse er hos den til enhver tid siddende formand.

§4
Enhver person kan søge om optagelse som medlem af klubben. Ansøgning om optagelse i klubben fremsendes til den siddende bestyrelse.

stk. 4.1
Klubbens kommunikation med medlemmerne foregår primært ved hjælp af e-mail.

§5
Ved indtrædelse i fotorammenviborg.dk tillader man samtidig klubben at bruge medlemmets afleverede fotos på klubbens hjemmeside og i forbindelse med udstillinger og promovering af klubben på diverse medier. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

stk. 5.1                                                                                                                                              Deles billeder i klubbens lukkede Facebookgruppe, accepteres det samtidig, at udvalgte billeder vises på den åbne Facebook side for at promovere klubben. Ønskes billederne ikke offentliggjort, meddeles dette skriftligt til bestyrelsen.

stk. 5.2
Hvis et flertal i bestyrelsen finder et eller flere billeder, uploadede til klubbens hjemmeside, eller klubbens andre sociale medier, for anstødelige, kan billederne(t) fjernes uden varsel.


 Klubbens bestyrelse
§6
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 personer, som vælges på generalforsamlingen. Ethvert medlem, der er fyldt 18 år, kan indvælges i bestyrelsen. Alle valg gælder for 2 år.

stk. 6.1
Generalforsamlingen vælger ligeledes en suppleant til bestyrelsen for et år ad gangen.

stk. 6.2
Genvalg kan finde sted

Stk. 6.3
Hvis formanden afgår i løbet af sin valgperiode, indtræder den nye formand i den resterende del af valgperioden.

§7
Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, kasserer, sekretær samt et bestyrelsesmedlem.

§8
Den nyvalgte bestyrelse er pligtig til at afholde det konstituerende bestyrelsesmøde senest 14 dage efter afholdelse af en generalforsamling. På mødet skal klubbens dokumenter, regnskab, kassebeholdning og lignende ligeledes overdrages.

§9
Bestyrelsen kan fastsætte sin egen forretningsorden og valg af pengeinstitut.

stk. 9.1
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg til at bistå bestyrelsen indenfor områder nævnt iht. § 2. Disse udvalg kan bestå af både klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer.

§ 10
Beslutninger træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted.

§ 11
Bestyrelsen udsender varsel, vedhæftet dagsorden, til bestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage før afholdelse af bestyrelsesmøde.

stk. 11.1
Der udsendes referat til bestyrelsen senest 7 dage efter afholdelse af bestyrelsesmøde. Det enkelte bestyrelsesmedlem har herefter 4 dage til at komme med indsigelser/rettelser til referatet.

stk. 11.2
Formanden drager omsorg for at klubbens dokumenter opbevares hensigtsmæssigt.

§ 12
Klubben tegnes af formanden eller kassereren.

§ 13
Bestyrelsesmedlemmer i en anden fotoklub kan ikke indvælges i bestyrelsen for Fotorammenviborg.dk eller som suppleant eller revisor.


 Regnskab og revision
§ 14
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

§ 15
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for det følgende kalenderår.

§ 16
Kontingentet betales senest 1. februar. Betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse af klubben.
§ 17
Påtænkte større nyanskaffelser eller andre udgifter som ikke budgetmæssigt er vedtaget på den ordinære generalforsamling, skal godkendes af bestyrelsen.

§ 18
Lån kan ikke optages uden generalforsamlingens godkendelse.

§ 19
Generalforsamlingen vælger blandt medlemmerne en revisor. Denne vælges for et år ad gangen. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller suppleant til denne.

§ 20
Kassereren udarbejder ved regnskabsårets afslutning et årsregnskab, der revideres af klubbens revisor.
Hvis kassereren nedlægger sit hverv inden regnskabsårets udløb, udarbejdes et regnskab for den forløbne periode. Dette revideres af klubbens revisor.

§ 21
Det reviderede regnskab forelægges af kassereren for generalforsamlingen til godkendelse.

§ 22
Bestyrelsen hæfter for de aftaler, den indgår på vegne af klubben.


Generalforsamlingen
§ 23
Generalforsamlingen er fotorammenviborg.dk’s øverste myndighed. Alle fremmødte medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettiget på generalforsamlingen og valgbare til bestyrelsen eller som revisor og som suppleant. Dette er dog under forudsætning af, at § 15 overholdes. Valg in absentia kan finde sted ved forudgående skriftlig fuldmagt fra den pågældende.

§ 24
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned, og skal varsles senest 14 dage før afholdelse ved meddelelse til alle medlemmer. Dette skal være med angivelse af tid, sted samt dagsorden.

§ 25
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5. Godkendelse af det nye års budget
6. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne og bestyrelsen
8. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleant
9. Valg af revisor samt revisorsuppleant
10. Eventuelt

§ 26
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest 7 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling.

stk. 26.1
Generalforsamlinger afholdes i Viborg Kommune.
§ 27
Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindeligt flertal ved håndsoprækning, medmindre andet er angivet andetsteds i vedtægterne.
Skriftlig afstemning skal afholdes hvis et medlem fremsætter anmodning herom.

§ 28
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når mindst halvdelen af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter en begrundet anmodning herom til bestyrelsen. Generalforsamling skal afholdes senest 30 dage derefter.

§ 29
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 7 dages varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden.

§ 30
Enhver lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Diverse bestemmelser

§ 31
Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

stk. 31.1
Såfremt et fremsat forslag om vedtægtsændring ikke godkendes på den ordinære generalforsamling, kan dette genfremsættes på en lovlig indvarslet ekstraordinær generalforsamling, og der vedtages med et simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 32
Undlader et medlem at betale det fastsatte kontingent, inden den oplyste frist jvf. §16, betragtes det pågældende medlem som udmeldt af klubben.

§ 33
Klubbens bestyrelse kan ekskludere et medlem, hvis det pågældende medlem skader klubbens interesser.


 Opløsning af klubben
§ 34
Beslutning om opløsning af klubben kan kun vedtages på en generalforsamling når mindst 3/4 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor klubbens opløsning kan vedtages med simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 35
Ved opløsning af klubben. Alt udstyr bort aktioneres og klubbens aktiver deles mellem alle gyldige medlemmer, med min 1 års medlemskab, som ikke er i kontingentrestance.

Disse vedtægter er vedtaget på fotorammenviborg.dk’s stiftende generalforsamling
Afholdt i Viborg den 16. januar 2012 og ændret ved den ordinære
generalforsamling den 8. Marts 2022.
______________________________________________________

Vedtægter i pdf. Vedtægter